چالشی به نام گرایش جوانان به مجرد ماندن

«خبرجنوب» نوشت: با وجود اهمیت ازدواج اما به دلیل برخی مشکلات تمایل بعضی افراد به تجردگرایی همچنان رو به افزایش است. از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت برشمردن یک عامل در این خصوص امکانپذیر نیست و بررسی مساله باید از ابعاد مختلف انجام گیرد.