تصاویر | جزیره‌ پر ماجرای ایرانی که «شیخ سعد» نام داشت

جزیره شیف جزیره‌ای است ماسه‌ای که در شمال بندر بوشهر واقع است.