بیمارستان کوثر آماده بهره‌برداری است

محبوب حیدری گفت: بیمارستان کوثر آماده بهره برداری است و برای این پروژه 13 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.