توسعه ۱۵ هکتاری فضای سبز زنجان

شهردار زنجان از توسعه 14 هکتاری فضای سبز شهری در این شهر خبرداد و گفت: آبیاری این مقدار فضای سبز به صورت هوشمند است و میزان آب مصرفی کنترل می‌شود. پراکندگی و توزیع جغرافیایی آن نیز در همه مناطق شهری است.