اجرای کمربند حفاظتی30 کیلومتری در مناطق بحرانی و جنگلی استان زنجان

امسال اجرای کمربند حفاظتی در مناطق بحرانی و جنگلی به میزان30 کیلومتر اجراء شده است.