انتشار «محرمانه‌‌های» ظریف به هیات‌نظارت بر نمایندگان می‌رود؟

ماجرای افشای مذاکرات محرمانه جلسه کمیسیون امنیت ملی ازسوی عضو غایب این جلسه هنوز داغ است. گویا امروز کمیسیون امنیت ملی جلسه آشتی کنان دارد و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چون شاکی‌ای وجود ندارد هنوز به ماجرا ورود نکرده است.