طرح شبانه پلیس برای برخورد با دور دور، رانندگی در مستی، آلودگی صوتی و… در تهران

ایسنا نوشت: طرح ضربتی پلیس پایتخت برای برخورد با تخلفات شبانه و دور دور در نقاط مختلف پایتخت آغاز شد.