10 سال برای اصلاح جمعیت ایران / لزوم توجه به کاهش نرخ ازدواج و کاهش نرخ موالید

ایسنا نوشت: دبیر علمی همایش ملی جمعیت و خانواده ایران گفت: یک فرصت 10 ساله برای فرهنگ سازی درخصوص اصلاح مسائل جمعیتی کشور داریم.