مقابله با آسیب های اجتماعی محله محور می شود

کمالوند: این ضعیف‌ترین داوری بود که در عمرم دیدم
یحیی یوسف پور ، فرماندار محمودآباد،مقابله با آسیب های اجتماعی محله محور می شوددر نشست آسیب شناسی آسیب های اجتماعی در فرمانداری محمودآباد گفت :مقابله با آسیب های اجتماعی محله محور می شود

کمالوند: این ضعیف‌ترین داوری بود که در عمرم دیدم