بازدید نمایندگان مجلس از بزرگترین پروژه ملی پایتخت

جمعی از نمایندگان مجلس در بازید از بزرگترین مجتمع اداری، تجاری و فرهنگی مگاپارس بر لزوم حمایت دولت از کارآفرینان و سرمایه گذاران تاکید کردند.