مهرداد میناوند:این بار من مقصر تصادف نبودم!

چاقوکشی تعمیرکار آسانسور و سرایدار ساختمان در شب عید/ یکی کشته شد
مهرداد میناوند که با ماشینش در مسیر تهران چپ کرده و البته آسیبی ندیده می‌گوید این بار مقصر نبوده است.

چاقوکشی تعمیرکار آسانسور و سرایدار ساختمان در شب عید/ یکی کشته شد