ابزار جدیدی برای پوشش ریسک در بازار سرمایه

فیلم | لحظه چپ کردن خودرو در اتوبان به خاطر لجبازی ۲ راننده
رئیس سازمان بورس گفت:افزایش نظارت و ثبات بازار، منفعت سرمایه گذاران چه هنگام رشد و چه در زمان افت، نقش بیمه برای سهم ها، افزایش سطح تحلیل در بازار، رشد بازار و تامین مالی، توسعه دانش مالی از مزایای اصلی این ابزار است.

فیلم | لحظه چپ کردن خودرو در اتوبان به خاطر لجبازی ۲ راننده