فیلم | یادگیری احیای قلبی ریوی در ۴ دقیقه

فقط در ۴ دقیقه احیای قلبی ریوی (CPR) را یاد بگیرید تا روزی افسوس بلد نبودن آن را نخورید …