دیدن برنامه «هفت» چرا برای کودکان ممنوع شد؟

سال پرتنش در انتظار بازارهای نفت
بهروز افخمی، شبانگاه جمعه 17 دی با اشاره به موضوع برنامه «هفت» که درباره سینمای وحشت بود، تاکید کرد کودکان از تماشای این برنامه منع شوند.

سال پرتنش در انتظار بازارهای نفت