مخالفت یک نماینده با گزینه پیشنهادی وزارت کشاورزی:ایشان قیر و آسفالت را خوب می شناسد

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در جریان روند رای اعتماد به کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم پشت تریبون رفت تا به مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی سخن بگوید.