حسرتی تلخ برای فقدان نابغه ایرانی

بارها برای شهیدانمان گریسته ام. برای امام، علمای دردآشنا و نخبگان دلسوز و دانشمندان غریب و مردمان سرآمدمان گریسته ام.