اینفوگرافیک | تلفات غیرنظامیان در افغانستان۲۰۱۶-۲۰۰۹

در اینفوگرافیک زیر تلفات غیرنظامیان در افغانستان از سال۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ را می‌بینید