رقم پیشنهادی برای جانشین کاوه رضایی تکذیب شد

مدیر عامل استقلال رقم 1/6 میلیارد تومانی برای جذب مرتضی تبریزی را تکذیب کرد.