تولید برق با استفاده از چتر نجات/ایده جدید برای انرژی پاک

نخستین مزرعه بادی جهان که توسط چترهای نجات نیرودهی می‌شود، قرار است تا سال 2020 به بیش از پنج هزار خانه در انگلستان برق‌رسانی کند.