تصاویر | عملیات جمع‌آوری پل گیشا و احداث زیرگذر

پل گیشا جزو ۷ پل فلزی تهران است که قدمت آن به ۵۰ سال می رسد اما قرار نبوده این مدت طولانی از این پل استفاده شود گرچه با مرمت ها و به‌سازی ها هم اکنون درحال استفاده است.