1200 مدل بیماری در فضای مجازی شناسایی شده است

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور گفت : هزار و 200 مدل بیماری در فضای مجازی شناسایی شده است.