قائم مقام وزیر کشور: وزارت کشور برای اجرای کامل قانون در برگزاری انتخابات تلاش می کند

قائم مقام وزیر کشور گفت: تمامی تلاش وزارت کشور اجرای کامل قانون در برگزاری انتخابات و رعایت کامل بی طرفی است.