فیلم | نصیحت اسپرت و نوروزی به سبک «دیرین دیرین»

زندگی را آسان بگیرید؛ این نصیحتی است که در قالب انمیشین «دیرین دیرین» در ویدئوی زیر می بینید.