اینفوگرافیک | تامین آب شرب ۵میلیون نفر از جمعیت روستایی

در اینفوگرافیک زیر تعداد روستاهای آبرسانی شده در سال ۹۵ و میزان جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب را می‌بینید.