فراخوان مسابقه عکس موبایلی روزهای برفی رشت

فراخوان مسابقه عکس موبایلی روزهای برفی رشت از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت منتشر شد.