اقتصاد اشتراکی و مزایای آن

مفهوم به اشتراک گذاری منابع به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی و تاثیرگذار است.