افزایش آمار مسمومین ناشی از نشت گاز کلر از مخزن تاسیسات آب و فاضلاب در دزفول

تخلیه کامل منطقه گردشگری “علی کله” دزفول در پی نشت گاز کلر
رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول از مسمومیت بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان منطقه ساحلی دزفول خبر داد.

تخلیه کامل منطقه گردشگری “علی کله” دزفول در پی نشت گاز کلر