تصاویر منتخب رویترز از زیبایی‌‌های فصل بهار در کشورهای مختلف

جهانگیری: نه قوای دیگر و نه نیروهای امنیتی حق ندارند در کار بخش خصوصی اخلال ایجاد کننددر گزارش زیر تصاویری