روزنامه خراسان: آیا برنامه “ماه عسل” می تواند خود را از اتهام خلاف گویی به مخاطبان برهاند؟

FATF به سود ایران رای داد
خراسان در گزارشی که به بررسی برنامه های ویژه رمضان تلویزیون پرداخته است نوشت: «ماه عسل» امسال پروژه بلندپروازانه ای را برای کمک به زندانیان دیه شروع کرد که با موفقیت بی نظیری همراه بود و یک بار دیگر خیل عظیم مخاطبانش را به رخ کشید.

FATF به سود ایران رای داد