روزنامه خراسان: آیا برنامه “ماه عسل” می تواند خود را از اتهام خلاف گویی به مخاطبان برهاند؟

FATF به سود ایران رای دادخراسان در گزارشی که به بررسی برنامه های ویژه رمضان تلویزیون پرداخته است نوشت: «ماه