تصاویر | برگزیدگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نیکون

مسابقه عکاسی دنیای کوچک نیکون ۲۰۱۷ که به رقابت میان تصاویر موجودات و اشیاء در زیر میکروسکوپ یا ذره بین اختصاص دارد برگزیدگان خود را شناخت.