توهین یک پرسپولیسی به سرمربی و کاپیتان استقلال در تلویزیون

مهرداد میناوند در یک برنامه تلویزیونی اظهارنظر عجیبی درباره سرمربی و کاپیتان استقلال کرد.