بازار نفت در راه تثبیت قیمت

مدیرعامل شرکت ملی نفت عربستان آرامکو گفت: با وجود افزایش تولید نفت شیل در آمریکا که در کوتاه مدت به کاهش قیمت نفت کمک می کند، بازار جهانی نفت در حال نزدیک تر شدن به وضعیت تعادل است.