احداث سد معشوره یک ضرورت انکار ناپذیر است.

احداث سد معشوره یک ضرورت انکار ناپذیر برای شهرستان های پلدختر ، کوهدشت و چگنی است