شورای شهر: مغزهای فکور یا عضله و فیگور؟

چندی پیش مطلبی نوشتم با عنوان «اداره شهر بیش از تعمیر دستشویی به تخصص نیاز دارد»