تصاویر | گونه‌های در حال انقراض در دهکده طبیعت قزوین

دهکده طبیعت قزوین به عنوان فضایی منحصر به فرد برای نگهداری گونه های مختلف حیوانات در حال انقراض و مصدوم در حال فعالیت است.