تصاویر | همراه با مسافران نوروزی در حافظیه شیراز

حافظیه یا آرامگاه حافظ در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازهٔ قرآن قرار دارد.