تصاویر | مسجد نصیرالملک در شیراز

مسجد نصیرالملک در جنوب خیابان لطفعلی‌خان‌زند و در نزدیکی شاه چراغ و در کوچهٔ نصیرالملک است.