تصاویر | طراوت بهار و بارش باران در تهران

بارش باران در تهران طراوت خاصی به هوای این شهر بخشید.