تصاویر | پرواز ققنوس وار پرندگان جواهرنشان

“جولیا گورینا” هنرمندی روسی است که با نام هنری “پرواز ققنوس” هنرآفرینی می کند.