سیکل معیوب سیاست و دیپلماسی عمومی آنکارا

مشکل اصلی آقای اردوغان به نحوه محاسبات اشتباه او مربوط می شود.از موضع داخلی اردوغان با درپیش گرفتن سیاست اعمال کنترل سیتماتیک تهدید آمیز بر نهاد های حاکمیتی و ارکان جمهوری مترصد است تمام جمهوری ترکیه را در خود متجلی کند. بیم و امید از واکنش های اجتماعی؛ او و دولت تحت نفوذ ش را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرده که به خوبی منعکس کننده نگرانی های آتی آنهاست.