فیلم | جاری شدن سیل بعد از شکستن سد محمدآباد جهرم

جاری شدن سیل بعد از شکستن سد محمدآباد جهرم را در ویدئوی زیر ببینید.