برخورد یک سنگ با سر مدافع پرسپولیس/ محمد انصاری بیهوش شد

مدافع پرسپولیس پس از سنگ‌پرانی هواداران بیهوش شد.