اولاند: ترامپ وظایفش را بد متوجه شده است

واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس جمهور فرانسه گفت: این که ما در خصوص تصمیماتی که ترامپ اتخاذ کرده است، توافق داشته باشیم باید بگویم که قطعا این طور نیست.