ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی مربوط به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را ابلاغ کرد.