چهارنبه ۲۲ دی؛ مدارس تهران باز است

میزان نوشت: رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: فردا چهار شنبه تمام مدارس شهر تهران دایر خواهد بود.