جلسه ارزی معاون اول رئیس جمهور؛ فردا در بانک مرکزی

تسنیم خبرداد: معاون اول رئیس جمهور فردا با مدیران ارشد بانک مرکزی جلسه ای درباره مسائل ارزی خواهد داشت.