تا پایان داستان راهی نمانده است

فرهنگستان فوتبال نوشت: با بازنشسته شدن آندو ، باید این حقیقت تلخ را قبول کرد: سرفصل فوتبال ارامنه در سطح اول فوتبال ایران تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد.