رفع مشکلات فرهنگی دغدغه اصلی شورای شهر کرج است

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج توجه به ارزش ها و آرمان های دینی جهت پیشرفت فرهنگ و عدالت اجتماعی را از دغدغه های اصلی شورای شهر عنوان کرد.