افسردگی‌های زنان بیش از مردان است/ عامل؛ تبعیض جنسیتی در محل کار

تحقیقی جدید در انگلیس نشان می دهد تبعیض جنسی استرس زیادی را در زنان ایجاد می کند.